Oplossingen oefeningen hoofdstuk 5

Oefening 5-1: Ratten

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-1

Oplossing oefening 5-1

Oefening 5-2: Programmeren in C# is leuk

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-2

Oplossing oefening 5-2

Oefening 5-3: Fibonacci

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-3

Oplossing oefening 5-3

Oefening 5-4: Som van voorgaande getallen

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-4

Oplossing oefening 5-4

Oefening 5-5: Hoogste getal

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-5

Oplossing oefening 5-5

Oefening 5-6: Machten van 2

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-6

Oplossing oefening 5-6

Oefening 5-7: Gemiddeld verbruik van een wagen

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-7

Oplossing oefening 5-7

Extra oefening 5-8: Faculteit

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-8

Oplossing oefening 5-8

Extra oefening 5-9: Optelsommen

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-9

Oplossing oefening 5-9

Extra oefening 5-10: Tafels van vermenigvuldiging

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-10

Oplossing oefening 5-10

Extra oefening 5-11: Priemgetallen

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-11

Oplossing oefening 5-11

Extra oefening 5-12: Welk getal zoeken we?

Oplossing oefeningen iteratie C# 5-12

Oplossing oefening 5-12

Terug naar de oefeningen