Hoofdstuk 2: Bouwstenen

2.1          Analyse van de c sharp bouwstenen in de broncode
2.2          Afspraken
2.3          Datatypes
2.4          Operatoren
Oefeningen hoofdstuk 2

2.1         Analyse van de c sharp bouwstenen in de broncode

Probleemstelling
Ontwikkel een consoletoepassing om de som te maken van 2 gehele getallen die de gebruiker ingeeft.

De c sharp bouwstenen zijn als volgt opgenomen in de code:

Figuur 2.1: Broncode probleemstelling Som

Figuur 2.1: Broncode probleemstelling Som

Dit is het resultaat in de console:

Figuur 2.2 c sharp bouwstenen

Figuur 2.2: Console probleemstelling Som

In de broncode gebruiken we de klasse “Console” om de console aan te spreken.

2.1.1          Consolekleuren

Met de eigenschappen “BackgroundColor” en “ForegroundColor” stellen we respectievelijk de achtergrond- en tekstkleur van de console in. De functie “Console.Clear( )” maakt de hele console leeg en stelt alle kleuren in volgens de eerder ingestelde instellingen. Indien we de functie “Console.Clear( )” niet gebruiken dan zijn de kleurinstellingen enkel van toepassing op gedeelte dat we in de console uitvoeren (zie figuur 2.3). De functie “Console.ResetColor( )” stelt terug de standaard kleurinstellingen in.

Figuur 2.3 c sharp bouwstenen

Figuur 2.3: Console zonder functie Console.Clear( )

2.1.2          Stappen voor het opstellen van de broncode

Voor het opstellen van de broncode hanteren we altijd de volgende 4 stappen.

Stap 1: Declaratie van de variabelen

De variabelen die we willen gebruiken, moeten we kenbaar maken aan de compiler. De declaratie van meerdere variabelen van hetzelfde type mag gebeuren op één lijn. In ons voorbeeld hebben we 3 variabelen van het type integer, namelijk “intGetal1”, “intGetal2” en “intSom”.

Stap 2: Invoer

De functies “Read” en “Write” regelen de invoer en uitvoer in het consolevenster.

Via de console vragen we 2 getallen op aan de gebruiker. De functie “Console.Write” begint na de uitvoer geen nieuw regel, terwijl de functie “Console.WriteLine” dit wel doet. De functie “Console.Readline” laat de gebruiker typen tot hij op enter drukt, geeft de ingevoerde tekst door als string, en voert het verdere programma uit. Vandaar dat we in onze probleemstelling de door de gebruiker ingevoerde string voor getal 1 en getal 2 omzetten naar een integer. Hiervoor gebruiken we de functie “Convert.ToInt”.

Stap 3: Verwerking van de gegevens

In onze probleemstelling is het resultaat van de variabele “intSom “de som van de ingevoerde getallen “intGetal1” en “intGetal2”.

Stap 4: Uitvoer

De functie “Console.WriteLine” regelt hier de uitvoer in het consolevenster. De uitvoer is de combinatie (vandaar de +) van:

  • de ingegeven tekst, die tussen ” ” staat, en;
  • de variabele “intSom”, het resulaat van de verwerking.

Omdat de variabele “intSom” van het datatype integer is, zetten we deze bij de uitvoer in de console om naar een string via de functie “.ToString( )”. De console beschouwt de gegevens als het type string.
Top

2.2          Afspraken

Om de programmacode beter leesbaar te maken voorzien we elke variabele, constante, besturingselement, object of klasse van een tag of voorvoegsel. Het voorvoegsel dat we toevoegen aan een variabele stemt overeen met het gegevenstype. Enkele voorbeelden: intGetal voor een Integer, strNaam voor een String…

Een constante krijgt het voorvoegsel c, gevolgd door het type van de constante. Zo is cintBtw bijvoorbeeld een constante integer.

Na het voorvoegsel komt een betekenisvolle naam beginnend met een hoofdletter. In C# is er voor gekozen om bij variabelen ook elk nieuw woord met een hoofdletter te laten beginnen, zoals bijvoorbeeld intPrijsInEuro. Dit principe noemt men camel casing.

Het voorvoegsel is enkel ter verduidelijking en heeft geen invloed op de bepaling van het type.
Top

2.3          Datatypes

Een type duidt aan welke soort gegevens als parameter gebruikt kan worden.

Figuur 2.4 c sharp bouwstenen

Figuur 2.4: Datatypes in C#

Wanneer we gegevens van het type String invoeren, plaatsen we dit steeds tussen dubbele aanhalingstekens ” “.
Top

2.4          Operatoren

In een programma wordt vaak gerekend. Soms worden elementen met elkaar vergeleken en moeten logische beslissingen genomen worden. In de volgende tabellen vind je een thematisch overzicht van de operatoren die je kan gebruiken in C#.

Rekenkundige operatoren

Figuur 2.5 c sharp bouwstenen

Figuur 2.5: Rekenkundige operatoren

Operatoren voor tekenreeksen

Om waarden van het type String samen te voegen, gebruiken we het plusteken “+”.

Figuur 2.6 c sharp bouwstenen

Figuur 2.6: Operatoren voor tekenreeksen

Relationele operatoren

Figuur 2.7 c sharp bouwstenen

Figuur 2.7: Relationele operatoren

In C# is de verdubbeling van het gelijkheidsteken bij relationele operatoren verplicht. Het gebruik van een enkel gelijkheidsteken is een toekenning.

Logische operatoren

Figuur 2.8 c sharp bouwstenen

Figuur 2.8: Logische operatoren

Top

Oefeningen hoofdstuk 2

Oefening 2-1     Pas in de broncode van de probleemstelling Som de consolekleuren aan zodat je het onderstaande resultaat bekomt.

Figuur 2.9 c sharp bouwstenen

Figuur 2.9: Console UitbreidingSom

Oefening 2-2     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je een ingevoerd aantal graden Celsius kan omrekenen naar graden Fahrenheit. De formule die je hiervoor kan gebruiken is: F = (9/5) * C + 32. Het resultaat in de console wordt als volgt weergegeven: “Een temperatuur van x graden Celsius komt overeen met y graden Fahrenheit.”.

Oefening 2-3     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je een ingevoerd bedrag in euro kan omrekenen naar dollar. Gebruik hierbij de volgende wisselkoers: 1,0000 EUR = 1,2231 USD. Je hoeft niet af te ronden. Het resultaat in de console wordt als volgt weergegeven: “X EUR is gelijk aan Y USD”.

Oefening 2-4     In de garage van een BMW dealer zijn de prijzen van alle wagens weergegeven exclusief BTW. Ontwerp een consoletoepassing waarmee je met de opgegeven prijs exclusief BTW de prijs inclusief BTW kan berekenen. Het BTW-tarief voor een nieuwe BMW is 21 %. Het resultaat in de console wordt als volgt weergegeven: “De prijs inclusief BTW bedraagt: x”.

Oefening 2-5     De plaatselijke voetbalclub organiseert een mosselfestijn. Naast mosselen met frietjes (20 EUR) bieden ze voor de kinderen de mogelijkheid om een koninginnehapje (10 EUR) te kiezen. Verder is er een ijsje als nagerecht voorzien (3 EUR). Om het gemakkelijk te maken kosten alle dranken 2 EUR.
Ontwerp een consoletoepassing zodat de vrijwilliger aan de kassa alleen maar de juiste aantallen moet ingeven om de totaal te betalen prijs te berekenen. Het resultaat in de console wordt als volgt weergegeven: “Het totaal te betalen bedrag is x EUR”.

Oefening 2-6     De inkomprijs voor Plopsaland bedraagt 25 EUR voor volwassenen en 10 EUR voor kinderen tot 12 jaar. Ontwerp een consoletoepassing waarmee de kassier het aantal kinderen en volwassen kan ingeven om zo het totaal te betalen bedrag te berekenen. Voorzie een overzichtelijke weergave in de console.

Oefening 2-7     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je variabele y berekent met de volgende formule: y = a * (b / c). De variabelen a, b en c vraag je op aan de gebruiker. Voorzie een overzichtelijke weergave in de console.

Oefening 2-8     In de garage van een Mercedes dealer zijn de prijzen van alle wagens weergegeven inclusief BTW. Ontwerp een consoletoepassing waarmee je met de opgegeven prijs inclusief BTW de prijs exclusief BTW kan berekenen. Het BTW-tarief voor een nieuwe Mercedes is 21 %. Het resultaat in de console wordt als volgt weergegeven: “De prijs exclusief BTW bedraagt: x”.

Oefening 2-9   Ontwerp een consoletoepassing om adresetiketten af te drukken. Vraag voornaam, familienaam, straat, huisnummer, postcode en gemeente op aan de gebruiker. Voorzie een geschikte weergave in de console om deze etiketten af te drukken zodat ze op een brief gekleefd kunnen worden.

Extra oefening 2-10     Ontwerp een consoletoepassing waarmee de verantwoordelijke van een meubelzaak de verkoopprijzen kan berekenen. In de meubelbranche werkt men met een winstmarge van 190 % op de inkoopprijzen. Voorzie een overzichtelijke weergave in de console.

Extra oefening 2-11     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je de maandwedde van een vertegenwoordiger berekent. De maandwedde van een verkoper bestaat uit een vast gedeelte van 958,36 EUR en een variabel gedeelte. Het variabel gedeelte bedraagt 8,25 % van het omzetcijfer van deze verkoper.

Extra oefening 2-12     Ontwerp een console toepassing waarmee kassier van de stripwinkel gemakkelijk het factuurbedrag kan berekenen.
De prijs exclusief BTW van een strip is constant, namelijk 5 EUR. Het btw-tarief bedraagt 6 % (ook dit is constant). Besteed aandacht aan de goede naamgeving van je variabelen. Afrondingen zijn niet van belang.
Stel de broncode van je oplossing op, zodat je onderstaande resultaat bekomt. Zorg ervoor dat je de juiste consolekleuren gebruikt.

Figuur 2.10 c sharp bouwstenen

Figuur 2.10: Oefening Stripwinkel

Top
OPLOSSINGEN
 

Vorige          Volgende